ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2016

VIKAS Personality development Session @ Chinthal Basthi School On 06th-August-2016, Saturday.


Dear Friends,

                    Tomorrow i.e 6th August 16(Saturday), we  VIKAS Team is going to Conduct Personality Development Session in Chinthal Basthi High School,Khairathabad.


Highlights of the Session:
  1. Singing Poem
  2. Narrating Story
  3. Making the Students to write on the Story which we narrated.(Test on Concentration)
  4. Discussing about importance and impact of Concentration in our daily activities

Friends please come and join and share your happy or success moments with the students and make them joyful and Confident.

Time : 02:30 PM to 04:30 PM
Place :Chinthal Basthi GOVT School,
Date : 06-Aug-2016,Please contact@95032953032/9948798072/8297828378

Thanks and Regards,
Manoj Kumar,
Vikas Team.