ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2016

Food Distribution on 21-08-2016 5:30 PM-6:30 PM ,Govt Hospital - ATP UPDATES

Hi Friends,

We successfully completed food distribution on Aug 21st, at Govt Hospital, Anantapuramu.

This is food distribution was sponsored by Mr.Seetha Ram Garu in the name of his Son Karthik Krishna.

Our special thanks to seetha Ram Garu for their kind contribution.

We distributed food to 140 needy people. In this we have given kichidi to all needy along with curry.
Totally, we distributed 1700 Rs worth of food at hospital to 140 needy people.

Along with these 6 bags old clothes to needy .Thanks to Spoorthi Book stall Owner Venu Gopal Reddy Garu for donating old clothes.

Participated Volunteers:
  • Naveen
  • Basha Bhai
  • Eswaramma
  • Nalini
  • Bhanu &Family

Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION