ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2016

20/08/16 Vikas Session


Dear Friends,

                   Last Saturday i.e. 20/08/16 our VIKAS team successfully completed  "Personality Development Session-8".
Highlights

              1)Chakri started the session with an excellent poem by explaining its meaning. Very inspiring and informative. Students Enjoyed a lot.

              2)Video presentation done parallely to the 6th,7th as one batch and 8th and 9th as another batch. Students enjoyed a lot.
              3)We asked Q and A to the groups about the shown video.

              4)Drawing Competion conducted and here students involved such that we volunteers enjoyed a lot for thier creativity.

              In other side Durga Prasad and Madhan took session  *Concentration and listening skills* for the 10th class students..
              All volunteers did an amazing job for this activiti. Please find the below attached pics.

            Good Team work..👍

 thanks and regards
 ManojKumarM+91-9948798072