ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, September 19, 2016

VIKAS PDP Sessions on 17th &18th Sep 2016 : ATP Updates


Hi All,

We are going to start Vikas PDP session in 5 schools under Vikas project.

Main intention of this program is to motivate the students by conducting different competitions like Essay writing, CAT Exam, Computer, Elocution, Quiz, Creativity Mind thinking.

This Program will run till Feb 2017.We require volunteers for conducting this program in 5 schools.

In this Month we conducting Essay writing topic "About yourself"

These competitions we conducting in:
  • Secondary Girls High school,  Kothapeta, Dharmavaram.
  • KGB school ,Dharmavaram.
  • KGB School ,Kurukunta.
  • KGB School ,Rapthadu.
  • KGB school ,Bukkarayasamudram.

Date: 17-09-2016 
  1. Secondary Girls High school , Kothapeta, Dharmavaram. 
  2. KGB school, Dharmavaram
  3. KGB School ,Rapthadu Village

 Date:  18-09-2016
  1. KGB school ,Bukkarayasamudram Village.
  2. KGB School ,Kurukunta. 

Interested Please contact Naveen: 9849685946 or helplines:994885111 

Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9666664562,+91-9032840686 Ananthapuram: +91-9849685946.