ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2016

Financial Support for Education-Imran, DPET

Hi all, 

For Last Academic year (2015 - 16) we have supported Mr. Imran, 1st year, DPET (Diploma in Physical Education Training) education for his college fee and hostel fee for Rs. 27000/-.

Please find the below mentioned details and photos.

Details of Imran:

  • His father is running a small hotel in village which he can earn Rs. 3000/- to Rs. 4000/- approx per month.
  • Mother is house wife and having some miner health issues like low BP.
  • Now he is studying in "Sri Veda College of Physical Education" at Kondapaka, near Siddipet, Medak Dist.
Imran was tried to do the DPET in 2014-15 academic year but due to financial problems he was unable joined in college.  For 2014-15 academic year he got the 8000 rank in eligibility test and got the seat in Kadapa. 

In this one year he has improved him self to get the good rank in eligibility test and finally he got the 850 rank for 2015-16 academic year and got the seat in Veda college

Note: We have to support for this academic year (2016-17) for college fee Rs. 6000/- and room rent Rs. 2000/- per month for 10 months.


Thanks

B. Naresh Kumar
Team - Cheyutha project.

If you can spend just "1 HOUR" in a Month, you will become a member
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2009/09/welcome.html

Help: 9948885111 / 9666664562 / 9494567367