ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, September 19, 2016

Required Volunteers for GBE School, Balkampet- Every monday-9am to 11:30 am

Hi,

As you all know from the last 4years (currently 5th year) we are conducting regular weekly session at Govt.boys elementary school, Balkampet, opp.nature cure railway station.

Here along with subject we are concentrating on overall development of the children’s. Different activities which we are conducting includes Subject, Moral value, Games, visit of Historical places, Breakfast distribution, cultural activities and many more.   Recently we have distributed ASWA school bags in the school.
We required 2 to 3 volunteers who can able to come regularly every Monday.

If you are interested  then please join us every Monday from 9am to 11:30am.

Please find few pics related to our activities
Session and Breakfast distribution:
l Session:Drawing by the childrens

Media coverage:Venue details:

GBE School,
Opp.Nature cure railway station.
Near Balkampet temple.
Every Monday
Timing: 9am to 11:30am.

 
For more details please contact me on- 8885290990 or Haritha on- 9949789229.Thanks,
Dhanesh