ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2016

Financial Support for Education-U. Sagarika, Vijayawada, B.Com

Hi all, 

For Last Academic year (2015 - 16) we have supported U. Sagarika, Degree B.Com 2nd year, IInd Semester for her college & exam fee Rs. 6000/-.

For this academic year (2016-17) we have to pay Rs. 12000/- approx for IIIrd year.

Please find the below mentioned details.

Details of U. Sagarika:

  • Her father is daily wage labor and earning Rs. 3000/- approx per month but he is fully drinker and not giving money to the family. Now his health also not good and not doing any work due to his bad health condition.
  • Mother is working as a Aaya in a private school and earning Rs. 2500/- per month.
  • Brother is working as a painter work and earning Rs. 3000/- approx. He has stopped his studies in Intermediate due family financial problems and started the painter work.
  • Sagarika also stopped her education in Second year, Ist Semester for one month due to non-payment of 1st semester college fee and exam fee and asked for a teacher job in a school which her mother is working. In school one person has saw her interest and brilliant in education and suggest her to don't stop studies, he has given Rs. 5000/- in returnable basis but without interest. 
  • She has paid 1st semester exam fee and continued her studies. 
  • She is brilliant, talented student and having the good name in college.


Thanks

B. Naresh Kumar
Team - Cheyutha project.