ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 04, 2015

Speech Craft - Session 2

Hi Guys,

Hope you are well and remember me. 

We will have second session on this Sunday.. 6th September 2015 @ 5 PM.

Make sure that you come this week.

This week we will have Prepared Speech session. So everyone get prepared with their first speech (About yourself)  for 2-3 min.

Fill in your name and role in the form.


Awaiting your speeches...
Madhuri
9676667061