ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Need a Allopathic Doctor as Advisory for 2nd Opinions in ASWA Medical Support

Hi Friends,

We have been receiving regular requests regarding their MEDICAL/ HEALTH SUPPORT.

In our verification process its mandatory to TAKE ADVICE AND SECOND OPINION of doctor to know the various way to help that request.

Dr. Sundar (Ayurvedic Doctor & Advisory Member) is always guiding us. To reduce the burden it's better to have ALLOPATHIC DOCTORS. Their help is

We just need their 5-10 mins time whenever we received a MEDICAL / HEALTH SUPPORT request.

I request you to kindly refer and introduce the doctors who can do this help for us.

Your reference will support us to reach as many needy patients who comes to us for Medical Help (Morally & Financially)

Pl send your replies to amma.aswa@gmail.com or reach me @ 9948885111
​​

Love all - Serve all

​AMMA Srinivas@
9177999263​

AMMA Social Welfare Association


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting