ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 04, 2015

Jeeva Mani 7 years baby suffering brain disease

Hi

We received this health request from our Volunteer basha bhai suffering from Brain disease  for Jeeva Mani.Health Problem Details:
when she is at the age of 4 years she suffered from fever .So they went to govt hospital for treatment.One of worker came and kept saline expired bottle to her.Within in  hour brain is swelled.from this day on wards baby  is not able to speak and walk also earlier she is very active.So they went to private hospital.They said that condition is serious so better to go bangalore or Hyderabad.In Bangalore they went to St. Jhon's Hospital .Their they stayed nearly one month after doctors said to go some other hospital,because of they not able to pay huge amount to hospital.After one  month they went to Kurnool  for treatment.Their baby is recovering slowly .So they are stayed in hospital nearly two months.
No the baby is not able to eat anything and doctors  said to them to feed only milk powder with water.

Up to now they spent nearly 3 lakhs for treatment.

Family details:Her parents are selling bananas on road side.They earn daily 200 Rs and she have one younger brother.

Required Support:

As we already seen this type  problem in Chaitanya.At that time sundar sir given treatment for chaitanya.Her parents ready to travel anywhere for treatment.they already given paper advertisements also still they didn't get any response .

please find  attached documents  health reports.

--
Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)