ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 03, 2015

Personality Development Programme sessions in Mahaboob Nagar

  Hi All,

  Due to unexpected reasons we could not conduct this as per schedule on 17th August. The same two sessions were conducted on 24th August Monday.

1) Veljerla ZPHS:-

  • Revision of previous session 
  • Essay writing ,Explained mistakes correction under main PD event
  • Health is wealth awareness 
  • Inspirational stories under Entertainment event 

2) Sangem U,P.S:-

  • Revision of previous session 
  • Character, Personality, Importance of Goal under main PD event 
  • Health is Wealth event 
  • Inspirational stories under Entertainment event

Thank you
VIKAS TEAM
ASWA