ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 28, 2015

Slum Visit to reduce DROP OUTs of GBE School, Bulkumpet - 1st Session on 28/06/2015

​Hi all,

As we all know we have been conducting session on every Monday from fast 3 years @ Govt Boys Elementary School (GBES) under Vikas Primary Project. 

This year we started the session with I.G Puram SLUM VISIT i.e. Visiting Slums where Children are residing to reduce DROP OUTSWith same enthusiasm and many inputs from last 3 years we are back to motivate these little children. We will update the Year Plan shortly

Session Highlights:
A survey was conducted in a Basti/Slum near Bulkumpet from 9.30 to 12.30 PM to encourage and motivate the parents regarding their children's education. After brief explanation of importance of education, 15 members turned up to send their children to school. Immediate day 5 Children joined in the School and 2 more joined after couple of days
All this Credit goes to the volunteers for their love and passion towards the children and serving others, otherwise they can end the task just by taking class. But all the volunteer put their heart & soul for this Project to improve children.
Volunteers Participated:
  • Sankar Rao
  • Dhanesh
  • Jayanthi
  • Haritha V

We are conducting Sessions on every Monday 9-11AM, We need at-least 2 volunteers to support us. So that we can concentrate on every child, interested Call me@9949789229
Love all - Serve all

V.Haritha
Coordinator, VIKAS (Primary)
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA) II WEB SITE   II  FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9177999263, +91-9666664562     Ananthapuram: +91-9849685946