ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 28, 2015

PDP Sessions in 2 Schools of Mahaboob Nagar District 2015-2016

Hi All,
We have started these sessions on last Monday i.e 20th July 2015 in Veljerla ZPHS and Sangem Upper Primary School as per schedule.  We need volunteers for these schools who can spend on Monday.These sessions are conducted on 3rd Monday of every month. Details of the last session are:
1) Introduction with students
2) Essay writing explanation
3) Health tips
4) Creative event
Next session will be conducted on 17th August.
Thank you
VIKAS TEAM
ASWA.

Sun, Jul 19, 2015 at 12:57 PM, Kishore Kumar Reddy 
Hi All,


Last year we have conducted PDP sessions in two schools of Mahaboobnagar. This year also we are going to start these sessions in below two schools.

Tomorrow i.e Monday 20th July we will start in below two schools.

1) Veljerla High School (Farooq nagar mandal)  @ 11.00 AM
2) Sangem Upper Primary School (Keshampet mandal) @ 2.00 PM


Interested one please reach Nagababu @ 9494567367 or Kishore @ 9951421424.


Thank You
VIKAS TEAM
ASWA