ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 22, 2015

Receipts for your Donations, Particularly ONLINE TRANSFERS TO BANK

Hi Kind Hearts,

Thanks for your kind donations to AMMA Social Welfare Association (AMMA-ASWA). All our great contributions to the society is possible only with your regular Support.

Kindly drop a mail to amma.aswa@gmail.com (Subject as DONATION) or message to 9948885111 immediately after donating to ASWA.  You can also send a mail to receive any receipts or accounts statements. We are unable to provide the same immediately due to 

Otherwise it's becoming difficult to raise receipt on your name, particularly people who are transferring amounts to Bank Account directly. So we have to treat it as miscellaneous donations (as we don't know who transferred the amount)

Its always a good practice to transfer amounts to ANDHRA BANK ACCOUNT instead handing over in cash for accurate accounting

Our sincere thanks to all the members who are supporting in our noble deeds.


Love all - Serve all
TEAM ASWA
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946