ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 08, 2015

1st PDP Session @ Govt.RT High School, Sanath Nagar on every 1st Saturday 2015-16

Hi,

On 4th July-2015 (Saturday @ 2.30 to 4 PM) we are conducted  VIKAS PDP 2015-16 introduction session in this school.

We covered,

1. Introduction about ASWA and our activities.

2. Vikas PDP sessions in brief i.e, what exactly we will cover the topics under this PDP 2015-16.


3. Given project work to the children for next session and announced next month competition.

4. Divided then into groups.  
Volunteers Madhu, Shankararao, Manoj, Shobana, Chakravarthi, Sirisha and NagaBabu are participated. 

Thanks all for your support to make this event successful.

Note :  We are going to conduct this PDP session in this school(Govt. RT High School,Sanath Nagar) on every 1st Saturday. So Interested volunteers can join with us.

For more contact @ 9494567367


Love All - Serve All,

Vikas Team,
10:26 PM (13 minutes ago)
Amma Social Welfare Association.On Fri, Jul 3, 2015 at 4:46 PM, Nag Babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:
Hi, On 4th July i.e, tomorrow we have our  Personality Development program 2015-16 introduction session  in Govt. High RT School, Sanath Nagar under VIKAS project @ 2 PM.

Objectives
  • Introduction about ASWA.
  • Introduction about Vikas PDP sessions.
  • What we will do under Vikas PDP in this year 2015-16.

Interested volunteers can join with us

For more details: contact @ 9494567367


Love All – Serve All.

Vikas Team.
Amma Social Welfare Association.