ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 31, 2015

2nd PDP Session @ Govt. High School, Chintal Basti, Khairatabad on every 4th Saturday 2015-16

Hi all,

On 25th July we are conducted our PDP session in this school,

We,
  • Conducted Essay Writing under Personality Development Event. And also explain How to Write and use of Essay writing.
  • Explained How to prepare paper bags (to replace polythene covers) under Creative Event.
  • Given few Health tips(topic : air) under Health is wealth event.
  • Conducted one minute games and puzzles under Entertainment event.

​    

And also,
  • Distributed books to all children.
  • Celebrated Birthdays of July month. Distributed chocolates. Children felt very happy for this activity even volunteers too :).
           


Volunteers Santhosh, Hari krishna, Santhosh, Madhusudhan, Sankarao, Sirisha and NagaBabu are participated. 

Thanks all for your support to make this event successful.


Note :  We conduct PDP sessions on every 4th Saturday in this school. So Interested volunteers can join with us.

For more contact @ 9494567367


Love All - Serve All,

Team Vikas,

Amma Social Welfare Association.On Fri, Jul 24, 2015 at 10:38 PM, Nag Babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:
Hi all, 

Tomorrow(25th July) we will have our regular PDP Session in this school(Govt. High School,Chintal Basti) under VIKAS.

Interested volunteers can join with us @ 9494567367

Timings 2 PM - 3.30 PM

Address @ Chintal basti, Khairathabad

Love All - Serve All

Team VIKAS.