ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, July 04, 2015

1st PDP Session @ Govt. High School, Chintal Basti, Khairatabad on every 4th Saturday 2015-16

Hi,

On 27th June 15 (Saturday @ 2PM to 3.30 PM) As discussed we are conducted  PDP 2015-16 introduction session in this school.

We covered,
  • Introduction about ASWA and our activities.
  • Vikas PDP sessions in brief like, what exactly we will cover the topics under this PDP 2015-16.
  • Divided children into groups and given group names
  • Assigned project work to the children for next class. Explained next month competition.

 

Volunteers Suresh, Leela Krishna, Manoj, Shobana, Srinivas and NagaBabu are participated. 

Thanks all for your support to make this event successful.

Note :  We are going to conduct this PDP session in this school on every 4th Saturday. So Interested volunteers can join with us.

For more contact @ 9494567367


Love All - Serve All,
Vikas Team,

Amma Social Welfare Association.On Fri, Jun 26, 2015 at 3:16 PM, Nag Babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:
Hi, On 27th June i.e, tomorrow we have our regular Personality Development program 2015-16 introduction session @ 2PM in Govt. High School Chintal Basti, Khairathabad under Vikas project.


Objectives
  • Introduction about ASWA.
  • Introduction about Vikas PDP sessions.
  • What we will do under Vikas PDP in this year 2015-16.


Interested volunteers can join with us

For more details: contact @ 9494567367


Love All – Serve All.

Vikas Team.
Amma Social Welfare Association.