ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 07, 2014

Janualry 20th, 2014-Food distribution on Monday under Annam Parabrahmam project.

Hi all,
On Monday (20th, jan) we successfully completed distribution of 105 Tamarind Rice packets to patient attendees in Niloufer Hospital under Annam Parabrahmam project.


We started food distribution to patient attendees, after completion of food serving to the inpatients by the Hospital Management.


This time we felt shortage of 20 packets, due to unexpected heavy crowed. Thanks to donors and volunteers for their valuable contributions and participation.


Volunteers participated:         
  • Mohan Naga Kumar
  • Lakshmi gaaru (Mohan’s mother)
  • Dhanesh
  • Sarath chandra.

Snap shots of food distribution:
 


 

On Fri, Jan 17, 2014 at 10:34 AM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi all, 
Wish you Happy New Year 2014.

With your kind donations and contributions we successfully completed food distribution (Annam parabrhamam project) in 2013. Now we are expecting the same and more support in 2014  to do more food distribution efficiently and reach many needy people.

On January 20th evening at 7.30 pm, we have our regular food distribution at NELOUFER  hospital,
  Under Annam Parabrahmam Project.


We will start from Mytrivanam, Ameerpet  at 7p.m to hospital with food packets, interested people can join from here also.

 Time : 7.30pm to 8.30 pm.

Venue : NELOUFER Hospital

Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.

Date : 20th January -2014


In
terested volunteers \ participants contact
: Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.


You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.


Thanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator