ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 04, 2014

Career Guidance Session in Nishulk Prabhat Trust & Chinthal Basthi High School, Kairatabad on 1st Feb, 2014


Hi All

As part of our Career Guidance Sessions we conducted in Two schools in Hyderabad on 1st February 2014

1) Govt.High School, Chintal Basthi (Morning 10.00 AM to 11.00 AM)

    Here we got permission for only 1 Hour and students are so disciplined so we conducted well.  25 Students attended this session.
2) Nishulk Prabath trust school, Khairatabad (Afternoon 2.00 PM to 3.30 PM)

    Here we had time of 1.5 hour and we had to control few students. 40 Students attended this session.

As Naga Babu has been conducting regular personality development classes in these schools he got permission for the sessions

Distributed Career Guidance Charts to all students and Two Personality Development books for each class
Please check the below link
Volunteers participated:
  • Mr.Sarath Chandra
  • Mr.Veeranjaneyulu
  • Mr.Santosh Kumar
  • Mr.Kishore KumarThank You

Kishore