ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 11, 2014

ANANTAPURAM-CAREER GUIDANCE SESSION IN VENKATAPURAM(V),NARPALA(M)

Dear all,

We distributed career guidance charts  to 90students in Venkatapuramu (village),Narpala(Mandal).

Due  to pre final exams  to students just they given only 15min.We explained  it briefly within a time and given our contact numbers if they have any doubts to contact us.

In this week we are giving 80 charts in Govt Municipal High school students in Amarapuram(v),Madakasera(M)

We are also conducting  Career Guidance Session in Bukkarayasamudram to 174 students on 21st of this month.
                              

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar

Amma Social Welfare Association  (ASWA)