ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 07, 2014

March3rd, 2014-Food distribution at Basvatarakram hospital by our volunteer Mohan Nagakumar

Dear Sir,

Yesterday  i.e. on March 3, 2014 one of our volunteer Mr. Mohan Nagakumar donated and conducted food distribution to road side people at Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital  “ jubilee hills, Hyderabad. 
  • He moved by seeing paper article about struggling village people for food at Basavatarakarama hospital, who came for treatment (out patients).  
  • We have distributed 52 lemon rice packets to the needy people, in front of hospital premises.
  • We conducted this distribution under trail base to know the need at this hospital and  found some need exists here.
  • Thanks to Mohan for his kind donation.
  • Volunteers Mohan Nag kumar and  Sarath Chandra conducted this distribution
We are really very happy to see our volunteer stepping forward in a try to help them whenever and where ever possible.


Thanks,
Sarath Chandra.v
Co-coordinator
Annam Parabrahmam.