ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 07, 2014

February 17th, 2014-Food distribution on Monday under Annam Parabrahmam project


Hi all,

We successfully distributed 105 Tamarind rice food packets in NELOUFER Hospital on Monday  (17th, 2014).  

We felt shortage of at least 30 packets. So, Based on the need, we are planning to increase no. of packets from next distribution onwards.
                    
Our volunteers received good feed back from beneficiaries when they asked. And they felt very happy with our food distribution as we are serving at right time.
                   
My special appreciation to co volunteers Mohan Nagakumar and Dhanesh who made this event success.
                          
Snaps of Food Distribution:


 

 


My special thanks to donors  for their continues and regular donation and support.
You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.
On Fri, Feb 14, 2014 at 7:44 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi all,
  
On february 17th evening at 7.30 pm, we have our regular food distribution at NELOUFER  hospital,Under Annam Parabrahmam Project.

We will start from Mytrivanam, Ameerpet  at 7p.m to hospital with food packets, interested people can join from here als

Time : 8.00 pm to 9.00 pm.
Venue : NELOUFER Hospital
Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.
Date : 17th February -2014

Interested volunteers \ participants contact :
Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.
 
Thanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator