ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 11, 2013

Meet about Vikas Project on 15th September(Sunday) at 2 PM

Hi All,
We have a  meet about Vikas Project on 15th of this month (Sunday) at 2 PM.

Agenda : Sharing views and thoughts about our Personality Development Program & planing to improving our school activities.
We need your suggestions, Please come up with your views and ideas.
Note : On the same day we are conducting Blood Donation Camp for Thalassemia affected children, so interested ones can join at 9 - 2 pm
Venue : GBES Primary School,Opposite :Nature railway Station,Bulkampet, Hyderabad.(Venue is same for both Blood donation camp and Meeting)
Love All - Serve All
Naga Babu 
Ph : +91-9032840686/949456367
Coordinator,Vikas Project(Secondary)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in