ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 13, 2013

10th Blood Donation Camp on 15-Sep-2013 @BULKAMPET,HYDERABAD-For 1800 Thalassemia Children

Hi Members & Blood Donors

Still now we successfully conducted 9 blood donation camps to save Innocent Thalassemia childrens. Now  we are organizing 10th Blood Donation Camp on
15 sep 2013 .

Venue: GBES Primary School,Opposite :Nature Cure railway Station,Bulkampet, Hyderabad

Help :
 9177999263/
9032840686/9000234852/9849685946

 


We called many…. Sent messages to lot of people… Forwarded detailed mails to all the contacts…

Posted in Face Book and other Social Networking Sites…. Many Shares & likes……We requested them to come at least for Awareness ….

But very few responses received.

Nothing can happen Without your Initiation & Direct Participation.


Pl Forward this Mail to Your Friendz
Join us to save "1860 Children's who are regularly going (Twice in Month) for Blood Transfusion"…..
Every Single Unit makes a difference in a Life of a Little Kid…
These Little Kinds needs YOU ……..Their life's depends on YOU i.e. DONOR…
We won't expect Thousands of Donors from Your Side……We only need YOUR active & direct Participation……


Love all-Serve all

SAVE LIFE PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157 Ananthapuram: +91-9849685946