ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, September 02, 2013

ESSAY & ELOCUTION COMPETITIONS @Z P H SCHOOL NAIDUVARIPALLI PENAGALUR KADAPA UNDER PERSONOLITY DEVELOPMENT PROGRAMME

Chapala Venkatesh <chapalavenkatesh@gmail.comMon, Sep 2, 2013 at 3:12 PM

Dear All,

       We conducted Essay & Elocution Competitions in Z P H SCHOOL Naiduvaripalli, penagalur mandal kadapa district, on 26.07.2013  for 8th 9th 10th class students  above 75 students were participated.

 TOPIC: RIGHT TO INFORMATION ACT
 
VOLUNTEERS PARTICIPATED:

  • CHAPALA VENKATESU
  • CHAPALA GIRIBABU
  • CHAPALA DURGAIAH

       1st Half an hour Explained about uses of Essay& Elocution Competitions...Students participated with great Enthusiasm .Head Master Sir and other Teachers are gave good support ..and they are Requested us to conduct more competitions whenever possible . ..


Prizes will distributed soon...

Love all - Serve all


Chapala Venkatesh, Coordinator-9440361839
Cheyutha & Health Support Projects
Amma Social Welfare Association
WEB SITE             FACE BOOK