ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 04, 2013

Food Distribution under Annam Parabrahmam Project <19th August, 2013>

HI all,

We sucessfuly completed food distribution at NELOUFER Hospital on 19th August.

This is 1st time we distributed 106 packets at a time under this project, still there is shortage of food there.

Volunteers Participated : Sarath Chandra & Mohan Naga Kumar

We will plan  to distribute more packets, if kind donors come forward to support this.

Feel free to share your suggestions.

 

 

Thanks,
Sarath Chandra.V
 Coordinator
ANNAM PARABRAHMAM,


On Sun, Aug 18, 2013 at 12:22 AM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Dear all,

 Under Annam Parabrahmam Project,

On 19-Aug-2013, we have food distribution in NELOUFER Hospital.

 Time : 7pm to 8pm.

Venue : NELOUFER Hospital

Place : Hyderabad .


Interested volunteers \ participants contact: sarath chandra @ 9704412335\ Srinivas @ 9177999263.

  
      Thanks,
  Sarath Chandra.v
  Coordinator

www.aswa.co.in