ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 17, 2013

"Unleash Your Hidden Potential" - TALK by Shri. Yandamoori Veerendranath


From: Thiagarajan Arunachalam <thiagarajan.arunachalam@gmail.com

SEVA Free and Confidential Counseling Centre (www.sevacounselingcentre.org) invites you for a talk by Shri. Yandamoori Veerendranath, their First in their new initiative Pehchaan. Through Pehchaan initiative SEVA wishes to bring great thought leaders to share their wisdom with the twin city enthusiasts.

Venue: Kowtha Swrajya Vihar, Opp. Fresh Supermarket, 10 Padmaraonagar, Secunderabad
Date: September, 29, 2013 SUNDAY
Time: 5.30 PM 

Shri. Yandamoori Veerendranath, Sahitya Academy Winner, is a multi-faceted personality - a playwright, novelist, film director, and personality development motivator and many more.

Through his TALK on "Unleash Your Hidden Potential", he will share his wisdom collected over decades of rich experience in the following areas:


* The purpose of life
* Developing personality skills - health, fame, wealth, love, enthusiasm and WISDOM
* Secrets of winning - Self confidence, overcoming ego and inferiority complex, identifying and cultivating core competency, lateral and positive thinking
* Anger management techniques - 'Pause Button Theory', introspection, etc
* Financial Mapping - Wealth vs Prosperity
* The Road to Wisdom – maturity, clarity, and rationality of thought, resilience