ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, January 28, 2013

Games@GBES School, 9th Jan Bulkampet,SR Nagar

From: Haritha Sent: Monday, January 28, 2013 6:48 PM

Hi all,

 

We successfully conducted Games at GBES Primary school, Bulkampet for all children (Play Class to 5th Class). We started games by 9 am, and end by 1 pm

This the List of Games

1.       Musical Chair              -               All classes (Play class to 5th Class)

2.       Lemon & spoon         -               1st,, 2nd, 3rd, 4th  & 5th

3.       Skipping                       -               3rd, 4th  & 5th

4.       Re-arranging Cards    -               3rd, 4th  & 5th

 

Children participated very enthusiastically and energetically.

 

The details of Games and winners and runners

 

Class
Participants
Musical chair
Lemon& spoon
Skipping
Re -arranging cardsWinner
Runner
Winner
Runner
Winner
Runner
Winner
Runner


E.C
25
Venu
Chandu
Not Conducted

1st
20
Pooja
Sirisa
Lingeswar
Naveen
Not Conducted

2nd
19
Vasanti
Salman Khan
Priyanka sukla
Teena
Not Conducted


3rd
31
Akila
Imran khan
Uma
Susmita
Uma
Renuka
Bala Tripura Sundari
Dileep


4th
18
Manasa
Ali
Navita
Manasa
Srilatha
Sai Teja
Mahesh
Navita


5th
19
Sandya
Sirisa
Sireen
Sirisa
Sunitha
Sireen
Zaheer
Rubina


 
 

EVENT ALBUM

 


Volunteers participated

1.Jai sankar.V   2. Naga babu.S     3. Sai Kumar. K     4.Haritha

 

Thanks to every volunteer for make this event grand success, we are all really enjoyed with this games and children.

 

We will let you know the gift distribution date soon.

 

Love all - Serve all

Vikas Team
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA)
www.aswa.co.in