ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 29, 2013

Sunday Plantation @ GBE School

Hi Friends

We have planted 4 NEEM plants in GBES Primary School, Bulkumpet.

If you find a space for at least couple of Trees, then also we are ready provide/plant the trees. The only requirement is Care Takers for these trees.

Thanks to Bala Subrahmanyam for his active participation along with me in this Plantation activity.
On Tue, Jan 22, 2013 at 3:12 PM, ASWA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:
Hi Friends

On Sunday Morning at 9AM we are going to plant 5 Neem Trees at GBE Primary School, Opp Nature Cure Hospital, Bulkumpet, Hyderabad.

Interested can contact @ 9177999263
 Love all - Serve all 
Save Earth Project Team 
Amma Social Welfare Association(ASWA)