ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 23, 2013

12th - 14th Basics Sessions updates of GBE Primary School, Bulkumpet

Hi all,

12th Session on 17-12-2012
 • We conducted basic and general awareness classes at GBES primary school at Bulkumpet on 17-12-2012. 
 • We already intimated that we divided children as 3 groups. 
 • This week Sai has taken Sarath class  
 • Sai explained about Achulu, hallulu,and Sarala padalu to below standard students
 • Haritha explained about Vattulu and conducted dictation, and using stars to appreciate them.
 • Haritha & Harish(friend of Sai) has taken Sai and haritha classes. 
 • Volunteer participated: Haritha, Sai& Harish

13th Session on 24-12-2012
 • Sarath told them Sarala Padhalu with activity cards and at the middle of the session he refreshed by asking simple puzzles and tables. 
 • Sai & Nagababu told them as Vattulu and conducted Dictation, sai also asked them numbers and tables. 
 • Haritha conducted dictation and simple game using matching cards
 • Volunteer participated:  Nagababu, Sarath, Sai, Haritha,

14th Session on 31-12-2012
 • Sarath & Nagababu explained about basis to children using activity cards, 
 • Sai conducted dictation & explained about Dvithasharalu and asked them numbers and addition 
 • Haritha & Durga (Friend of Nagababu) Conducted dictation and paper reading. Finally verify home work
 • Volunteer participated:  Nagababu, Sarath, Sai, Durga & Haritha
Because of half yearly exams and Pongal holidays we didn't conduct classes from Jan 1st to 20th Jan. Even on 21st Jan we didn't take class at GBES school due to inspection.

We have only two more months to take classes in this school, so we need volunteers very badly, please turn up and support us.
Love all - Serve all
V.Haritha