ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 04, 2013

Re: <22nd December Saturday> Competitions in Govt School, Moosapet for 6th to 10th Students

Hi all

On 22nd December, 2012 Saturday we have conducted below competitions in Zp High School, Moosapet. 

All Students (More than 200) from 6th to10th Class have Participated in Essay Writing Competition and More than 30 Students participated in Elocution.

Mr. Arun & His friend are our New Volunteers who turned up for this event from Amberpet. Their interest is really inspiring. For any activity Volunteers are the base. We need More of such Volunteers who can Spend couple of hours in a month.

Our Special thanks to Sri. Vinay Bhusan Garu who is supporting & guiding us with his experience and expertise. His knowledge is always heplful to the students. Hope we will explore more from him. He explained about National Defence Academy & System to the students.


 

Mon, Dec 17, 2012 at 4:59 PM, Haritha@AMMA <vemulapalliharitha@gmail.com&gt


Hi Friends, 

On this Monday afternoon we are conducting Essay Writing & Elocution Competitions in the below School at Moosapet.  

Essay Writing:పర్యావరణ పరిరక్షణ - నీ బాధ్యత 
Elocution: దేశ రక్షణ వ్యవస్థ (త్రివిధ దళాలు)- దేశ రక్షణలో నీ బాధ్యత Saturday 9AM to 12Noon@ Govt High School, Moosapet, Hyderabad
We need around 8 to 10 Volunteers for this event. You can Volunteer for anyone/both of these competitions. 

Please do join us 
Sai Kumar@ 9908273007/ Sankar @9000234852/ Srinivas@9177999263                    

Love all-Serve all
VIKAS PROJECT TEAM
ASWA
www.aswa.co.in