ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 02, 2012

You can CHANGE the fate of Many POOR & NEDY with Your little time or Single Rupee. Do read to know more…


Your every Rupee is most valuable. Please transfer your donations to:


A/C NAME
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
A/C NO.
52210100019403
BANK  NAME
ANDHRA BANK, SAVINGS A/C
IFSC CODE
ANDB0000522
ADDRESS
S.R.NAGAR, HYDERABAD

YOU CAN DONATE ANY AMOUNT TO HELP OUR ACTIVITIES

OR
YOU CAN SPONSOR
PER MONTH
PER YEAR
FOR ORPHAN HOMES & SERVING ASSOCIATIONS
1,500
18,000
1,000
12,000
1,500
18,000
500
6,000
1,000
12,000
500
6,000
1,000
12,000
800
9,600
FOR POOR STUDETNS & PATIENTS
  - 
20,000
  - 
15,000
  - 
45,000
  - 
50,000
  - 
25,000
  - 
10,000
OTHER
General, Admin & Maintenance expenses
  - 
25,000
TOTAL ESTIMATED EXPENSES
 -
283,600
Expected Donations Per Month
12,000
144,000

Apart from the above we have 5 Education Help Requests on hand, which needs verify and they need around 1.5 TO 2 Lakhs for this academic year.