ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, March 24, 2012

Drawing & Elocution competitions to the Primary School Children on 21st March 12 Wednesday at 9 AM


Hi all,

On 22nd march 2012 we successfully completed Elocutions, Dictation & Drawing Competitions at GBE School, Community hall, Bulkampet, Hyderabad.

We conducted the following competitions and distributed prizes immediatelyDrawing Competition
1st class
2nd class
1st Prize
ABC Type
Drawing book
2nd Prize
Color Pencil Box
Color Pencil Box

Elocution Competition (Gandhi) & Telugu Dictation (20 Words)
3rd class
4th class
5th class
1st Prize
English- Copy Writing Book
English- Copy Writing Book
English- Copy Writing Book
2nd Prize
Telugu- Copy Writing Book
Telugu- Copy Writing Book
Telugu- Copy Writing Book 

In this Elocution competition 5th class students performed well, 4th & 3rd class students are somewhat dull.  

After completion of the above activities we asked questions about Mahatma Gandhi; Children replied very sharply. After this interactive session we distributed gifts. Our Volunteers explained few things about Gandhi to the students.

Thanks every volunteers for their valuable time

List of Volunteers Participated

1.       Jamuna               
2.       Prabha
3.       Srivalli
4.       Durga Prasad
5.       Vijaya Narasimha Reddy
6.       Jai Sankar
7.       Haritha
i am aimed at improving children Telugu Writing, Reading skills along with improving Basics in Mathematics, English etc.,
I am planing to conduct one more competition/ activity next week relating to their Creativity.
Love all-Serve all
Haritha. V