ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 22, 2012

QUIZ Competitions @ SVM School, Khairatabad


Hi Everyone,


We are happy to announce that on 20th March 2012 we have successfully conducted Quiz Competitions (Under Project Vikas of ASWA).  All the participated five team have done very well. But at the end of a competition there would be a Winner and a Runner and fellow teams. All the teams had a very narrow gap between their points.

Five Teams Participated
1.      Dr.B.R.Ambedkar
2.      Kiran Bedi
3.      Viswanathan Anand
4.      Kalpana Chawla
5.      Dr.Yellapragada Subbarao

Finally competitionWinners are Team Kiran Bedi
Runners are Team Dr.B.R.Ambedkar

Medal and Certificates are given to winners by Mrs. Vanaja Madam (SVM) & Teachers, ASWA Team

Every participant done well and motivated for further competitions.

Very good Audience support is given by the students they have done well and Few students, Dinesh , Anand got surprise gifts in Audience Round.

Supporting volunteers & Teachers have a Round and few of our Volunteers Mr.Srinivasa Prasad Rao(Amma Srinivas) won the surprise gift.

Learnt many things and we are planning to make this other schools and conduct Inter- govt School Competitions.

Hearty congratulation to each and every one of the participant and All the Best for the rest.

Thanks a lot for each and everyone who gave their valuable support.

AMMA-ASWA Team Attended
1.      Srivalli
2.      Prabha
3.      Gouse
4.      Sarath Chandra
5.      Vijaya Narasimha
6.      Raghavendra (Raghava)
7.      Durga Prasad (Prasad)
8.      Srinivasa PrasadaRao (Amma Srinivas)

Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..

Save earth - Save trees - Go Green