ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 30, 2012

Food Distribution to Road side Destitute @ Vijayawada on 22nd Jan @ 12 PM- Annam Parabramham

Hi Friends.

This is the first time we started Food Distribution in other places of Andhra Pradesh. This is a pilot project. Thanks to Bhargavi Garu for her dedication & Support in doing this.

Just check her updates on her 1st activity.

Love all-Serve all
T. Uma Sankar

---------- Forwarded message ---------- From: Bhargavi Bonam <bargavi_ca@yahoo.com>
Date: Fri, Mar 30, 2012 at 9:54 AM

Hi

I  finished food distribution as a part of "Annam Parabramham" project successfully, as per the guidelines stated to follow, for the month of march, on march 25th. Total expenditure was Rs 660. I was unable to follow guidelines stated in this record as it was my first attempt. I hope further I will take proper step before planing .
  
I am reporting details of my activity as below

20 Food packets(each packet 30/-) = 600/-
20 Water packets (each packet 1.50) = 30/-
20 Meals plates (each plate Rs1.50)  = 30/-
                                                      _____
   Total expenditure                         660


I collected bill for food packets in this regard and attached those to this mail. For Other items it was not possible to get bill as you know.

Food packets were distributed to qualified persons as stated in guidelines , my brother and sister helped to do this.

I hope that all was happen because of god's grace successfully, thanks to the ASWA for giving the opportunity for servicing the people, and thankful to all other people who supported me in this event.

Thanks
Bhargavi. B