ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 15, 2012

<4th Anniversary>We send a mail of Form reg ur Details.Pl spare ur 2mins to fill.Ur details r very imp for our Management to communicatePlease cooperate by filling this Form using Option 1 or Option 2


Option 1

If you have trouble viewing or submitting this form directly in Option 2, you can fill by clicking the below link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlrNW5Xd3VUUEo3WXUzbU1uSG9TWnc6MA

 OR

Option 2DETAILS Please.....Kindly Cooperate

Kindly spend 2 Minutes and fill this form immediately ............... Pl don't neglectLove all-Serve all

Management Board
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in