ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, April 04, 2012

Annam Parabramham Distribution of Food to the Road side Destitutes on 25th Mar @ 11 AM


Dear All,

On 25th March, we distributed 27 Food packets to the Road side destitutes at Ameerpet to Secunderabad and Ameerpet to Kukatpally areas under "ANNAM PARABRAMHAM PROJECT".


This time we divided in to two groups and covered different areas, 1st group (Umasankar & Guru Raghavendra) covered Ameerpet to Secunderabad areas and the 2nd Group (Surendra & Srivalli) covered Ameerpet to Kukatpally areas.

This time we distributed Vegetable Biryani to all the destitutes and they felt very happy for the special item.

Our special thanks to all the Volunteers for their timely support even in the Hot summer. 

God bless all the supporters of this Project and their family members with lots of Hapiness, Health and wealth.

Distribution
Item
Amount
Vegetable Biryani (25*Rs20)
500.00


Volunteers
Guru Raghavendra
Surendra
Srivalli
Uma Sankar


Thank you,


Love all - Serve all
T. UMA SANKAR
Secretary
www.aswa.co.in