ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 01, 2010

Flood Relief Activities

We have extended and are always ready to extended our little support in extra ordinary circumstances like natural calamities, floods etc. 


We conduct Relief Camps by joining hands with other Serving Groups/Associations.


Along with Immediate Temporary Support we also trying to Provide LIVELY HOOD Support to these Families.


Project Coordinator
SRINIVASA PRASAD RAO
9177999263