ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 01, 2010

VIKAS PROJECT

Activities to Inspire, Motivate & Encourage Students


One of the main objectives of the ASWA is to concentrate on taking value based Education to every door step. After 1 year of journey, our thoughts on education slowly started to turn into actions in 2009. To make this world as very positive place to live, we thought “we need to change the attitudes”, which is possible only with value based education. Transforming the children/students by proper guidance and motivation by inculcating values is the widely proved step for this.

ASWA's objective in “VIKAS” is to Inspire, Motivate, Guide and Encourage Students towards career excellence with Positive Attitude& Self Confidence.
                                        Project Leader
  SRINIVASA CHAKRAVARTHI
   (High Schools)
  +91 95029 53032
  Project Leader
  Dhanesh Kumar Khakkar
  (Primary Schools)
  +91 88852 90990