ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 01, 2010

SAVE LIFE PROJECT

Blood Donation & Thalassemia awareness

ASWA’s objective in “SAVE LIFE” Project is to create awareness about BLOOD DONATION. We are donating blood to the needy and providing information/ directions to get blood at the earliest. Blood donation is the most valuable service to mankind. There is no substitute for it. About one of every seven people entering a hospital requires a blood transfusion. This startling statistics underscore the crucial nature of blood donation. There is no laboratory that manufactures blood inspite of latest trends in technology. That blood can only come from a volunteer donor like you, who makes the choice to donate.
CONDUCTING BLOOD DONATION CAMPS


CONNECTING BLOOD DONORS & NEEDY


CONDUCTING 2K RUNS


VISITING THALASSEMIA SICKLE CELL SOCIETY


SUPPORTING THALASSEMIA CHILDREN
FOR MORE UPDATES CLICK HERE


CH. ANIL    PROJECT LEADER   9666526698