ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, January 10, 2010

Registration Certificate of AMMA


Hi Team, AMMA has become a Registered Separate Legal Entity. Please see above PDF for more details.


 This is the time to express my Gratitude to all of you for your great and selfless support you extended in different ways for the establishment and growth of this Group.


 Thank you and I am assuring you that AMMA will always reach your expectations in serving others selflessly. 


"Teamwork is the ability to work together toward a common vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results."

Love all - Serve all

Amma Social Welfare Association