ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 01, 2010

CHEYUTHA PROJECT


Financial Support to Poor & meritorious students

Objective:- is to extend our Financial Support to economically Poor & meritorious students. Our support under this Project will not be ended just by extending financial support. We also monitor students regularly to make sure that they are going in right direction with values and positive attitude. We stop supporting students at any point time when beneficiary is deviating from our objective.

B. NARESH KUMAR           PROJECT COORDINATOR         9666664562