ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 01, 2010

SAVE EARTH

SAVE EARTH-Green AwarenessOur objective in “SAVE EARTH” Project is to save our Mother Earth from Global Warming. We visit schools and create awareness about environment. We plant trees and assign the task of caring those plants to students and teachers. We also plant trees in open place where there is at least one person to take care of the plant.

  • Environmental awareness sessions/classes/Visits in Schools, Colleges, Homes and Colonies etc.,
  • Plantation Drives
  • Renovation of (Old) Municipal Parks
  • Plastic Awareness sessionsProject Coordinator
SRINIVASA PRASAD RAO
9177999263
HELP LINE : 9948885111/9177999263