ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

2nd Session-Self learning through Book Reading - Govt. High School, Sanath Nagar on 03.08.2019

Hi Friends,

Yesterday (03/08/2019) ,we ASWA Team conducted Stories Session @ Sanath Nagar High School

1. First We divided students into 10 groups . Then our Volunteers Chalapathi, Praveen,Vani garu and Chakry narrated the stories to students and asked few questions in that stories.

2. After that Students from each group came forward and nicely narrated beautiful stories, Children get very excited when they tell stories.

3. At the finishing of session, Chalapathi asked few logical questions to students.

Our valounteers  Balu,Shilpa,Santhosh and Mani garu supported very well..

Thanks,
Team Vikas - ASWA