ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

1st Session at Govt. Primary School, Yellareddy Guda, Ameerpet on 26.08.2019 at 1 to 3pm

Conducted 1st session at Govt Primary School, Yellareddy Guda from 1:00 pm to 3:00 pm.

1. Introduction from students.

2.Conducted general knowledge test to know the status of how much they know about general awareness.

3. Explained in detail various General topics.

4. Taught them one poem " చేయీ చేయీ కలుపుతాం".

5. Explain about handwriting improvement.

Volunteers participated:

1.  Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh,
Project leader,
Vikas primary project,
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa.