ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

1st Session-Self learning through Book Reading - Govt. High School, Sanath Nagar on 20.07.2019


Hi All,
Today 20-07-2019,we conducted our First high school session Self learning through Book reading @ Sanath Nagar High school.

Our session highlights :
*Chakry briefly introduced about ASWA and our activities..

-> Amma Srinivas Nicely Introduced our book learning activity and its impact in our lives, then we collected the information from students which type of stories they like most.

->Our Volunteers conducted Base line reading test to check students reading and understanding abilities .

* We distributed few stories books to read, We observed that students faces were  glowing while taking books..

->Our Volunteer Chalapathi asked a puzzle with image, Students answered puzzle with good enthusiasm

->At the end of the session Amma Srinivas sung a song delightfully.. children's added their chores to it

Our volunteers Shilpa, Ramesh, Chalapathi, Bhalu, Manoj did great job..

Thanks,
Team Vikas - ASWA

*********************************************************************************
Hi All,

Vikas High school activities update

This year 2019-20 we are conducting sessions on Self learning through Book reading

Tommorow Saturday: 20/07/2019
We are conducting Baseline test at Sanath nagar Government highschool, Near by Bus stand
Please do join with us.

Time : 09:30 AM to 11:30 AM

For more information:
Chakry - 95029 53032
Amma Srinivas - 99488 85111