ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 06, 2013

Our Current Year Achievements & Handout on our 5 Years Journey

Hi Members & Supporters, 

We are very happy to forwarding this "Hand out" of our total journey, which is released in our 5th Year anniversary celebrations. Along with this please take look at the following achievements of Current Year (May, 2012 to April, 2013).  We are able to achieve all these only with your continuous support and participation.  We are expecting same kind of support in future also


Our Current Year Achievements

 •  50 Trees Planted
 • Supported 13 Students
 • Supported 11 Patients
 • Eye Testing to 120 Students
 • Nearly 300 Units of Blood donated
 • Common Ability Test (CAT) in 5 Schools
 • Nearly 450  Packets of Food Distributed
 • Inter School Quiz Competitions in 4 Schools
 • Started activities in Vijayawada & Ananthapur
 • Regular Basic Classes in GBE School for 1 Year
 • Essay Writing & Elocution Competitions 6 Schools
 • Monthly Support to 4 Orphan Homes & Associations
 • Career Guidance Sessions to 1000 students in 20 Schools


Love all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary
www.aswa.co.in