ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, May 14, 2013

Used Clothes Distributed

HiToday We have handed over the old clothes to Anadha Vidyarthi Griha Students Saroor Nagar, Hyderabad. These clothes collected at our 5th anniversary event.
Thanks to AVG Students for collecting these. There are more than 90 boys (from Intermediate to PG) in AVG. They will use these and they distribute the remaining clothes to needy in Slums and on roads. We have also donated Rs.500/- towards their auto fares.

Thanks to all who donated their used clothes. May God Bless You All.....