ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 08, 2011

UPDATES OF AKSHARAM PROJECT - ADDAGUTTA SLUM

On Wed, Dec 7, 2011 at 9:26 PM, Nath Dr <drnath.java@gmail.com> wrote:

Dear Friends, 

AKSHARAM is becoming more Systematic and working hard to imbibe growth and development in the children.

As a part of it we have defined Volunteer Day Wise Time Table, which he/she will follow.
Volunteer roles and responsibilities in the class is defined.

Let us make a widened group and involve more in the project. 

We are welcoming new volunteers to join our project and make it a great success.


Recent developments
  • ID card Distribution
  • Attendance
  • Syllabus is defined
  • Visitors book to write valuable comments
  • Weekly 3 days snacks distribution program
  • Weekly progress report
  • Moral stories and Fun Filled games

You may sponsor food/snacks/any other to children on any day

Please contact 9885613697 / 7207299906 for further details

Total Updates
 
All Posts relating to this Projects
Regards

Ranganath Daruri
Aksharam Team-Addagutta
9885613697