ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 27, 2011

Birthday celebrations in our Slum Schools at AMRU NAGAR, KARMIKA NAGAR, VENKATESWARA PURAM


Hi,

On Saturday one of our Member (Mandalapu. Srinivasa Rao) has celebrated his Daughter's birthday (Gnana Sahasra) in our Slum School at Bala Nagar. He distributed 1500/- worth books & stationery along with Cake & Snacks.

Thanks to his efforts. May god bless little sweet girl Gnana Sahasra & MSR's entire family.From this we can attract some more students to our Regular Evening Classes in these Slum Schools.

Requesting all others to celebrate their special days in these slums or orphan homes, old age or any other homes.

Distributions
·         Copy writing books
·         Pen, Pencil, Eraser & Sharpeners
·         Chocolates, Cake & Snacks

For More please click


Love all - Serve all

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.tk

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses
సందేహిస్తుంటే అతిగా సంకల్పం నెరవేరదుగా-ఆలోచన కన్నా త్వరగా అడుగేద్దాం ఆరంభంగా...